Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 613
  • Tất cả: 36628
Phát huy vai trò "cầu nối" giữa ý Đảng với lòng dân
Lượt xem: 43

Phát huy vai trò "cầu nối" giữa ý Đảng với lòng dân

 

Chú trọng xây dựng đội ngũ tuyên giáo cấp xã 

Nhận thức rõ vai trò của công tác Tuyên giáo, qua mỗi kỳ đại hội, các huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều chủ động xây dựng, kiện toàn Ban Tuyên giáo Đảng ủy cấp xã phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Đến nay, tất cả 226 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều thành lập Ban Tuyên giáo do đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách với 1.130 thành viên. Các thành viên Ban Tuyên giáo đảng ủy cấp xã có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, biết khai thác và sử dụng mạng internet để tra cứu thông tin, tài liệu phục vụ hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cũng như thực tế của địa phương, đơn vị. Nhiều đồng chí còn tham gia tích cực vào hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hàng năm, các huyện ủy, thành ủy cũng đã lồng ghép mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho thành viên Ban tuyên giáo cấp xã; tổ chức các hội thi báo cáo viên giỏi, các cuộc thi kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo điều kiện giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác; chỉ đạo các đơn vị kịp thời cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc để Ban tuyên giáo cấp xã chuyển tải tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trong tỉnh ngày càng quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của Ban tuyên giáo cấp xã như: máy ảnh, máy vi tính, kết nối mạng internet, máy chiếu... góp phần tích cực thúc đẩy việc đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Tuyên giáo cấp xã trong tỉnh đã tổ chức gần 3.000 buổi nói chuyện thời sự, báo cáo chuyên đề, báo cáo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương và cấp xã về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống dịch COVID-19 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đội ngũ tuyên giáo cũng đã kịp thời thông tin định hướng dư luận xã hội trước các vấn đề, sự kiện nổi bật, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; cổ vũ và nhân rộng các phong trào thi đua, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân... Qua đó đã đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. 

anh tin bai

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo cấp xã trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của thành viên chưa đồng đều; một số còn lúng túng khi lý giải những vấn đề lớn về lý luận, thực tiễn mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; nhiều người do kiêm nhiệm các chức danh, thường xuyên thay đổi, thuyên chuyển công tác nên ảnh hưởng đến hoạt động tuyên truyền. Việc nắm bắt thông tin 2 chiều của cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế. Sự phối hợp công tác tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị đôi lúc chưa chặt chẽ...

Đồng chí Trần Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sâu sắc, tạo ra nhiều cơ hội và cả những thách thức không nhỏ, đặt ra cho ngành Tuyên giáo những khó khăn, thách thức mới, cần phải được nhận thức đầy đủ; đồng thời, phải tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động cho phù hợp với sự phát triển của thực tiễn. Để góp phần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và toàn Đảng bộ tỉnh, đồng thuận xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, thời gian tới Ban Tuyên giáo cấp xã trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cấp ủy các cấp về vị trí vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thường trực cấp ủy đối với công tác tuyên truyền miệng. Thực hiện tốt Quy chế số 428-QC/TU ngày 20-6-2012 của Ban TVTU về việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên trong Đảng bộ tỉnh. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Duy trì hiệu quả hội nghị báo cáo viên, cung cấp kịp thời những thông tin thời sự, định hướng nội dung tuyên truyền cho cán bộ Tuyên giáo ở cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, của huyện và địa phương. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, có năng lực thực tiễn, có khả năng tập hợp, đoàn kết, thuyết phục quần chúng. Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng khắc phục tình trạng tuyên truyền một chiều, tăng tính tương tác đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội. Tích cực tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền thực hiện thật tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của Đảng, các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang