image advertisementanh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiimage advertisement
image advertisementanh tin baiimage advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
UBND xã Xuân Hồng xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024
Lượt xem: 105

UBND xã Xuân Hồng xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 08/01/2024 về công tác năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Xuân Trường. Ngày 09/01/2024, UBND xã Xuân Hồng xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật rộng rãi các văn bản pháp luật của Trung ương, tỉnh, huyện, của địa phương đang có hiệu lực thi hành và những văn bản pháp luật mới nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hạn chế vi phạm pháp luật xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của Công tác phổ biến giáo dục pháp luật là: Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền pháp luật của xã; cụ thể là Thường xuyên rà soát, kiện toàn thành viên cộng tác viên tuyên truyền pháp luật PBGDPL để đảm bảo hoạt động PBGDPL theo quy định; phân công nhiệm vụ, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các thành viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo Nghị quyết HĐND xã, nhiệm vụ công tác trọng tâm của từng cơ quan, ban, ngành, địa phương, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2023 và năm 2024. Các quy định pháp luật, dự thảo chính sách, pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, triển khai các văn bản do tỉnh, huyện xã ban hành tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, lồng ghép công tác tuyên truyền pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan với các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, sinh hoạt đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã, nâng cao hơn nữa vai trò tuyên truyền của cán bộ đảng viên thông qua ý thức chấp hành pháp luật và giao tiếp hằng ngày với quần chúng nhân dân.

Các nội dung trọng tâm trong năm 2024: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan ban ngành địa phương; Tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông đường bộ/giải tỏa hành lang an toàn giao thông; tổ chức tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ, Luật nghĩa vụ quân sự và Luật lực lượng dự bị động viên; Tổ chức tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tổ chức tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng, Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo; Tổ chức tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình, các văn bản hướng dẫn thi hành; Tổ chức tuyên truyền Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn xã Xuân Hồng; Tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch, UBND xã giao Công chức tư pháp - hộ tịch tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn xã; định kỳ báo cáo thường trực Đảng ủy – HĐND - UBND xã về kết quả thực hiện; triển khai thực hiện hưởng ứng “Ngày pháp luật” một cách thiết thực, hiệu quả. Trực tiếp phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã. Công chức văn hóa - xã hội: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin lưu động; pa nô, áp phích, khẩu hiệu; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của xã, sách, báo... Các đơn vị trường học: Chỉ đạo hướng dẫn công tác giảng dạy pháp luật trong nhà trường; thường xuyên kiểm tra đánh giá việc dạy và học môn giáo dục công dân, đạo đức… trong nhà trường. Chủ trì phối hợp với UBND xã và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, phương pháp giảng dạy pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL trong nhà trường. Trưởng công an xã: Chủ trì phối hợp với công chức Tư pháp, hộ tịch xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền pháp luật trên địa bàn xã. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã làm tốt công tác phối hợp phổ biến GDPL về Dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự...phối hợp với Công an xã đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động tuyên truyền như: hội nghị, tờ rơi, tờ gấp..Các công chức chuyên môn khác: Chủ trì phối hợp công tác phổ biến GDPL thuộc lĩnh vực tham mưu, phụ trách, và thực hiện việc tuyên truyền phổ biến GDPL theo sự phân công của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã. Đồng thời, UBND xã đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể xã: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình; phối hợp với các ban ngành liên quan tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật./.

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang