image advertisementanh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiimage advertisement
image advertisementanh tin baiimage advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 240
  • Trong tuần: 2 716
  • Tất cả: 140152
Tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở
Lượt xem: 73

Tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở

 

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 152 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, với tổng số 8.360 đảng viên. Đảng bộ Khối xác định xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lành mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất, kinh doanh và đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là mũi đột phá góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ (2020-2025), Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04 về đẩy mạnh xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mới để công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt trong thực hiện. Cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc đã xây dựng chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức thực hiện. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết đã gắn với thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 30-7-2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mới, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể trong Khối đã tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo cấp trên đến cán bộ, đảng viên và người lao động bằng nhiều hình thức khác nhau, như: tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức tọa đàm về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác. Từ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện Nghị quyết đã đạt được kết quả trên nhiều mặt. Trong đó, công tác quán triệt, tuyên truyền chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đã được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện hiệu quả. Công tác tuyên truyền nội dung của văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của người đứng đầu và tính gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên được chú trọng. Các cơ quan, doanh nghiệp đã phối hợp với tổ chức công đoàn trong việc phát động các phong trào thi đua như: phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, các phong trào thi đua: “Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Doanh nghiệp vì người lao động”… Tiêu biểu như: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với đề án “Phát triển giáo dục thể chất và thể dục thể thao trường học tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; xuất bản các ấn phẩm “Những điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Nam Định”, Cẩm nang Văn hóa - Du lịch Nam Định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với chương trình hành động “Đẩy mạnh xây dựng văn hoá cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mới”. Ngành Y tế với phong trào “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Sở Nội vụ với không gian công sở “xanh - sạch - đẹp” và mô hình “Tổ công tác chuyên đề để giải quyết hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của ngành”. Sở Khoa học và Công nghệ với hướng dẫn tổ chức xét duyệt các sáng kiến trong cải cách hành chính. Cục Thuế với phong trào thi đua “Thi đua nước rút 3 tháng cuối năm”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thi đua thực hiện văn hoá công sở”. Công ty Điện lực Nam Định với phong trào “Xây dựng văn hóa an toàn lao động”. Viễn thông Nam Định với phong trào “Văn hóa VNPT - Kết tinh giá trị nhân bản”. Công ty Cổ phần Nam Dược với mục tiêu “Vì khách hàng, trách nhiệm, chính trực, hợp tác, đổi mới sáng tạo, không ngừng học hỏi”…

Bên cạnh đó, việc xây dựng, ban hành các quy chế, quy định về quản lý nội bộ, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến việc quản lý, điều hành, chỉ đạo hầu hết đảm bảo theo quy chế, quy định, tạo ra sự thông suốt trong lãnh đạo, điều hành, phát huy tối đa dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân, tăng cường mối đoàn kết trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hạn chế đơn thư, khiếu nại, nhất là những năm qua các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy; tỷ lệ tổ chức đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày càng tăng. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều đáp ứng cơ bản nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, từng bước đáp ứng yêu cầu trong công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công sở, hiện đại hóa doanh nghiệp.

Sau 2 năm triển khai Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, đến nay đã có trên 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hạn chế các tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về cơ bản đã hình thành và xây dựng được tác phong, lề lối làm việc khoa học, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm với công việc được nâng lên, kỷ luật kỷ cương được giữ vững và củng cố, thái độ giao tiếp, ứng xử có chuyển biến tích cực. Với việc lựa chọn và quyết tâm trong thực hiện mũi đột phá về văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã góp phần vào những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) hàng năm.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; phát động phong trào thi đua, tổ chức cho cán bộ, đảng viên và người lao động ký kết các nội dung thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức công vụ. Đưa việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đạo đức công vụ vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra hàng năm; đồng thời cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Lấy kết quả thực hiện làm một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hàng năm./.

Ban Dân vận - Nội chính 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang